Check in Vietnam

Check in Vietnam
 • Total Subs / Follows:
  1.654.646
 • Location:
  Hồ Chí Minh
 • Lượt tiếp cận:
  248.197
 • Lượt hiển thị quảng cáo:
  496.394
 • Facebook
  1.654.646Follows
 • Ngành nghề:
  Du lịch
 • Nhóm đối tượng:
  GenZ
 • Loại hình quảng cáo:
  Social media Marketing
 • Ngân sách chi tiêu

  11.000.000 VNĐ

Nhóm tuổi
NamNữ
Khu vực
CHANNEL

Danh sách kênh tương tự