CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

(Được trích từ Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Content.E được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2020).

Chính Sách Về Quyền Sở Hữu Trí Tuệ này được trích dẫn từ Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Content.E và không thể thay thế Điều Khoản Sử Dụng.

 1. Khách hàng hiểu và thừa nhận rằng Dịch vụ Content.E, các nội dung được cung cấp thông qua Dịch vụ Content.E, các phần mềm và biểu tượng được sử dụng để cung cấp Dịch vụ Content.E có chứa các quyền sở hữu trí tuệ thuộc về Golden Screen Productionvà/hoặc các đối tác và các doanh nghiệp liên kết của Content.E được pháp luật công nhận và bảo hộ.
 2. Ngoài các nội dung thuộc do Golden Screen Production tự sản xuất, Golden Screen Production phát hành hoặc liên kết với nhiều đối tác thứ ba để cung cấp các nội dung của họ trên Dịch vụ Content.E(bao gồm nhưng không giới hạn trong các nội dung phim, chương trình truyền hình, quảng cáo...). Khi sử dụng các nội dung này, Khách hàng thừa nhận rằng mọi trách nhiệm phát sinh liên quan đến nội dung này là của bên thứ ba và Golden Screen Production sẽ hỗ trợ khách hàng nhưng không chịu trách nhiệm về các dịch vụ này.
 3. Trong suốt quá trình sử dụng Dịch vụ Content.E, Khách hàng đồng ý và xác nhận rằng:
  1. Khách hàng sẽ tôn trọng các quyền sở hữu trí tuệ của Golden Screen Productionvà đối tác của Golden Screen Production.
  2. Khách hàng sẽ không lưu trữ, tải về, sao chép, tái sản xuất, phân phối, sửa đổi, trưng bày, trình diễn, xuất bản, tạo sản phẩm phát sinh, chào bán các nội dung thông tin trên hoặc thu được từ hoặc thông qua Dịch vụ Content.E mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Golden Screen Production.
  3. Khách hàng sẽ không né tránh, loại bỏ, thay đổi, hủy, làm suy giảm hoặc ngăn chặn bất kỳ biện pháp bảo vệ nội dung nào trong các dịch vụ Content.E;
  4. Khách hàng sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web Internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lần tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau trên Dịch vụ Content.E;
  5. Khách hàng sẽ không thực hiện cũng như không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện bất kỳ hành vi xâm phạm hoặc gây ảnh hưởng xấu đến các quyền sở hữu trí tuệ này. Đồng thời Khách hàng cam kết sẽ hỗ trợ Golden Screen Production thực hiện các biện pháp chống lại hành vi xâm phạm đến các quyền sở hữu trí tuệ này từ bất kỳ bên thứ ba nào khác.
  6. Khách hàng có thể sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự, khả năng bị phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu có hành vi vi phạm quyền tác giả hoặc quyền liên quan khi sử dụng Dịch vụ Content.E;
  7. Nếu khách hàng có căn cứ cho rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác được cung cấp thông qua dịch vụ Content.Evi phạm quyền sở hữu trí tuệ, Khách hàng sẽ ngay lập tức thông báo cho Golden Screen Productionvề rủi ro vi phạm bản quyền đó thông qua thông tin liên hệ tại Mục 19.